Dėstymo vizitai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

„Erasmus+” dėstymo vizitai

„Erasmus+” dėstytojų dėstymo vizitų siekiai:

 • Sudaryti sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių aukštojo mokslo institucijų akademinio personalo žinių ir kompetencijos;
 • Skatinti pedagoginių metodų taikymo kompetencijos ir patirties mainus;
 • Skatinti aukštojo mokslo institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį.

Šiuos dėstymo mobilumus gali vykdyti aukštojo mokslo institucijų akademinis personalas ir kviestinis įmonių personalas. Visais atvejais dėstytojai, dalyvaujantys dėstymo mobilume, turi būti integruoti į priimančios institucijos katedras arba fakultetus. Aukštojo mokslo institucijos partnerės turi iš anksto suderinti paskaitų, kurias dėstys kviestiniai dėstytojai, programą.

„Erasmus+” dėstymo išvykstamuosiuose vizituose gali dalyvauti visi Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojai. Dėstymo vizitams galima vykti į šias Kolegijos partnerines institucijas.

Minimali dėstymo vizito trukmė:

 • Programos šalyse (KA103 projektas) : 2 darbo dienos dėstant ne mažiau kaip 8 val. (rekomenduojama vizito trukmė – 5 dienos, įskaitant ir kelionės dienas);
 • Šalyse Partnerėse (KA107 projektas) : 5 darbo dienos dėstant ne mažiau kaip 8 val. ir 2 kelionės dienos.

Darbuotojų atranka yra vykdoma du kartus per metus: pirmasis konkursas yra skelbiamas rugsėjo mėnesį, antrasis konkursas – sausio mėnesį.

Esant poreikiui, gali būti skelbiami papildomi konkursai. Atranką vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta „Erasmus+“ personalo mobilumo atrankos komisija.

Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti „Erasmus+” mobilumo konkurse, turi užpildyti mobilumo paraišką per Informacinių technologijų centro puslapį (itc.vtdko.lt) -> Erasmus+ (personalas) -> Nauja Paraiška. Baigus pildyti paraiškos formą reikia paspausti mygtuką Pateikti (jeigu atsitiktų taip, kad nepavyksta prisijungti, prašome kreiptis adresu administratorius@vtdko.lt).

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • Dalykinė dėstytojo kompetencija;
 • Užsienio kalbos mokėjimas;
 • Dėstymas atvykusiems „Erasmus+” studentams;
 • Dalyvavimas projektinėje veikloje ir tarptautiniuose renginiuose;
 • Vizito potencialas padalinio tarptautiškumo plėtojimui;
 • Numatomas mokymo medžiagos tobulinimas/rengimas vizito metu.

Kiekvienas vertinimo kriterijus vertinamas balais skaičiumi (maks. 10) ir balai sumuojami (maksimali galima balų suma 60). Pagal suminį balą sudaromos kandidatų konkursinės eilės pagal padalinius.

Komisijos sprendimu pirmenybė gali būti teikiama mobilumo vizitams, kai konkretūs personalo darbuotojai einamaisiais studijų metais dalyvauja pirmą kartą ir kurių metu parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

Laimėjus „Erasmus+” personalo mobilumo dėstymui konkursą mobilumo dalyvis turi atlikti tolimesnius veiksmus:

 • Susisiekti su užsienio aukštąja mokykla, į kurią mobilumo dalyvis yra atrinktas, susiderinti vizito programą ir datas;
  • Programos šalyse (KA103 projektas) minimali dėstymo vizito trukmė yra 2 darbo dienos, min. 8 dėstymo valandos
  • Šalyse Partnerėse (KA107 projektas) fiksuota dėstymo vizito trukmė yra 5 darbo dienos ir 2 kelionės dienos, min. 8 dėstymo valandos
 • Užpildyti Darbuotojo dėstymo sutartį, gauti visus reikalingus parašus (sutartį pasirašo dėstytojas, fakulteto vadovas ir užsienio aukštosios mokyklos įgaliotas asmuo) ir pristatyti dokumentą Tarptautinių ryšių skyriui.

Grįžus iš „Erasmus+” personalo mobilumo dėstymui mobilumo dalyvis turi atlikti šiuos veiksmus:

 • Tarptautinių ryšių skyriui pateikti dalyvavimo mobilume pažymėjimą (Certificate of Attendance);
 • Užpildyti atsiųstą į el. paštą anketą internetu “Eu-Survey”;
 • Tarptautinių ryšių skyriui pateikti užpildytą klausimyną apie mobilumo vizito poveikį.