Mokymaisi ir stažuotės

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

„Erasmus+” mokymaisi ir stažuotės

Aukštojo mokslo institucijų akademinio ir kito personalo profesinis tobulinimasis apima šio pobūdžio mobilumo veiklas:

 • Akademinio personalo mobilumas iš vienos aukštojo mokslo institucijos į kitą aukštojo mokslo instituciją arba įmonę mokymosi tikslais;
 • Administracijos arba kito ne akademinio personalo mobilumas iš vienos aukštojo mokslo institucijos į aukštojo mokslo instituciją partnerę arba įmonę partnerę mokymosi tikslais.

Šiomis mobilumo veiklomis siekiama sudaryti sąlygas dalyviams mokytis, perduodant informaciją arba technines žinias, gautas per patyrimą ir gerąją praktiką įstaigoje partnerėje arba priimančioje įmonėje, ir taip įgyti praktinių įgūdžių, tinkamų esamam mobilumo dalyvių darbui ir jų profesinei raidai. „Erasmus+” mokymosi stažuotės veikla gali būti įvairi: teoriniai seminarai, praktiniai seminarai, kursai, praktiniai užsiėmimai, trumpos komandiruotės ir pan.

Minimali mokymosi vizito trukmė:

 • Programos šalyse (KA103 projektas): 2 darbo dienos (neįskaitant kelionės dienų);
 • Šalyse Partnerėse (KA107 projektas): 5 darbo dienos ir 2 kelionės dienos.

Darbuotojų atranka yra vykdoma du kartus per metus: pirmasis konkursas yra skelbiamas rugsėjo mėnesį, antrasis konkursas – sausio mėnesį.

Esant poreikiui, gali būti skelbiami papildomi konkursai. Atranką vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta „Erasmus+“ personalo mobilumo atrankos komisija.

Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti „Erasmus+” mobilumo konkurse, turi užpildyti mobilumo paraišką per Informacinių technologijų centro puslapį (itc.vtdko.lt) -> Erasmus+ (personalas) -> Nauja Paraiška. Baigus pildyti paraiškos formą reikia paspausti mygtuką Pateikti (jeigu atsitiktų taip, kad nepavyksta prisijungti, prašome kreiptis adresu administratorius@vtdko.lt).

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • Dalykinė dėstytojo kompetencija;
 • Užsienio kalbos mokėjimas;
 • Dėstymas atvykusiems „Erasmus+” studentams;
 • Dalyvavimas projektinėje veikloje ir tarptautiniuose renginiuose;
 • Vizito potencialas padalinio tarptautiškumo plėtojimui;
 • Numatomas mokymo medžiagos tobulinimas/rengimas vizito metu.

Kiekvienas vertinimo kriterijus vertinamas balais skaičiumi (maks. 10) ir balai sumuojami (maksimali galima balų suma 60). Pagal suminį balą sudaromos kandidatų konkursinės eilės pagal padalinius.

Komisijos sprendimu pirmenybė gali būti teikiama mobilumo vizitams, kai konkretūs personalo darbuotojai einamaisiais studijų metais dalyvauja pirmą kartą ir kurių metu parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

Laimėjus „Erasmus+” personalo mobilumo dėstymui konkursą mobilumo dalyvis turi atlikti tolimesnius veiksmus:

 • Susisiekti su užsienio aukštąja mokykla, į kurią mobilumo dalyvis yra atrinktas, susiderinti vizito programą ir datas;
  • Programos šalyse (KA103 projektas) minimali dėstymo vizito trukmė yra 2 darbo dienos, min. 8 dėstymo valandos
  • Šalyse Partnerėse (KA107 projektas) fiksuota dėstymo vizito trukmė yra 5 darbo dienos ir 2 kelionės dienos, min. 8 dėstymo valandos
 • Užpildyti Darbuotojo dėstymo sutartį, gauti visus reikalingus parašus (sutartį pasirašo dėstytojas, fakulteto vadovas ir užsienio aukštosios mokyklos įgaliotas asmuo) ir pristatyti dokumentą Tarptautinių ryšių skyriui.

Grįžus iš „Erasmus+” personalo mobilumo dėstymui mobilumo dalyvis turi atlikti šiuos veiksmus:

 • Tarptautinių ryšių skyriui pateikti dalyvavimo mobilume pažymėjimą (Certificate of Attendance);
 • Užpildyti atsiųstą į el. paštą anketą internetu “Eu-Survey”;
 • Tarptautinių ryšių skyriui pateikti užpildytą klausimyną apie mobilumo vizito poveikį.