Vykdomi projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

„Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams – ILCA“ 2022-2024 m.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja EIT Climate-KIC EIT HEI iniciatyvos projekte Nr. 220194 “Innovation Laboratories for Climate Actions – ILCA” (“Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams – ILCA”).

Įgyvendinimo laikotarpis: 2022-07-01 – 2024-06-30

Projekto santrauka:

ILCA projektas jungia keturias aukštojo mokslo institucijas iš penkių skirtingų šalių, tris mokslinių tyrimų institutus kaip visateisius partnerius, vieną viešąją organizaciją, vieną ITK sektoriaus MVĮ ir tris pramonės klasterius, vienijančius mokslinių tyrimų organizacijas su aukštosiomis mokyklomis, viešosiomis organizacijomis ir įmonėmis kaip asocijuotais partneriais.

Projekto tikslas – stiprinti žmogiškąjį kapitalą klimato inovacijų ir verslumo srityje, siekiant spręsti sistemines problemas. Projekto metu stiprinami daugiadisciplininiai klimato ir socialinių inovacijų gebėjimai steigiant klimato inovacijų laboratorijas, o

ekosistemos dalyviai įtraukiami į klimato inovacijų kūrimą. Remiamas mažųjų ir vidutinių (pradedančiųjų, didelių įmonių) įmonių pasirengimas ir konkurencingumas klimato kaitos ir skaitmeninimo srityje.

Konsorciumo vizija – tapti integruotos ekosistemos, skirtos sisteminėms inovacijoms, verslumui ir tvariam konkurencingumui, varomąja jėga ir naudos gavėju, siekiant ilgalaikio poveikio neutralizuoto anglies dioksido kiekio, skaitmeninės, žiedinės ir įtraukios visuomenės kūrimui.

Projekto konsorciumas:

1. Savonijos taikomųjų mokslų universitetas, Suomija (koordinuojanti institucija, savonia.fi)

2. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Lietuva (vtdko.lt)

3. Miškininkystės universitetas, Bulgarija (ltu.bg)

4. Sučavos universitetas, Rumunija (usv.ro)

5. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuva (lammc.lt)

6. Gamtos išteklių institutas (Luke), Suomija (luke.fi)

Projekto rezultatai:

1. Gebėjimų stiprinimas: ne mažiaus kaip 4 aukštosios mokyklos įsidiegs projekto metu sukurtas, išbandytas ir patobulintas “mikrokreditų” programas klimato tematika.

2. Ekosistemų integracija ir dalyvavimas: bus parengti ne mažiau kaip 8 klimato ir socialinių inovacijų projektai bent keturiose skirtingose sumaniomis specializacijomis grindžiamose inovacijų ekosistemose.

3. Regioninis augimas ir konkurencingumas: ne mažiau kaip 32 startuoliai ir besiplečiančios įmonės pagerins savo gebėjimus klimato kaitos ir skaitmeninės transformacijos srityje ir bendrą konkurencingumą bei augimą.

4. Instituciniai pokyčiai: bus įdiegtas ne mažiau kaip vienas daugiadisciplininis organizacinis mechanizmas ir paskatų sistema, kad būtų sudarytos sąlygos integraciniam ir sisteminiam požiūriui į aukštųjų mokyklų švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas.

Projekto rezultatai:

1. Ne mažiau kaip 1472 apmokyti ir 144 mentoriaujami studentai ir darbuotojai.

2. 4 naujos klimato inovacijų laboratorijos.

3. Daugiau kaip 100 suinteresuotųjų šalių, dalyvavusių rengiant 8 klimato inovacijų projektus.

4. Remiamos 32 pradedančiosios įmonės ir (arba) įmonės, kurių mažiausiai 4 įtrauktos į kiekvieną mokymo programą kaip praktiniai pavyzdžiai.

5. 10 naujų partnerysčių, užmegztų įgyvendinant projektą.

Projekto naujienos