Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Inžinerijos studijų krypties programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir skatinant tarptautiškumą

2010 m. balandžio 1 d. tarp LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pasirašyta projekto „Inžinerijos studijų krypties programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir skatinant tarptautiškumą“ (Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-120),  pateikto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, trišalė finansavimo ir administravimo sutartis. 2010 m. balandžio 1 d. tarp LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos pasirašyta projekto „Inžinerijos studijų krypties programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir skatinant tarptautiškumą“ (Nr.VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-120),  pateikto pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, trišalė finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto tikslas – inžinerijos studijų krypties programų atnaujinimas tobulinant programų kokybę, didinti tarptautiškumą, suvienodinti studijų programą Statyba nacionaliniu mastu. Projekto partneriai: Kauno technikos, Klaipėdos valstybinė, Šiaulių ir Panevėžio kolegijos. Projekto biudžetas – 882 618,74 Lt, iš jų: 750 225,93 Lt skiriama iš Europos Sąjungos fondo lėšų ir 132 392,81 Lt iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšų. Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 1 d. Projekto pabaiga – 2012 m. kovo 31 d.