Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Projektas „Studijų kokybės gerinimas ugdant studentų verslumo įgūdžius“

Projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0017 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01 „Studijų kokybės gerinimas“.

Projekto pavadinimas: „Studijų kokybės gerinimas ugdant studentų verslumo įgūdžius“
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017-12-19
Projekto pabaiga – 2019-12-19
Skiriamas finansavimas – 315.367,64 Eur

Projekto tikslas – Studijų kokybės gerinimas ugdant studentų verslumą, praktinius įgūdžius ir kūrybiškumą.

Pagrindinė problema su kuria susiduriama ir kuriai spręsti yra skirtas projektas – mažas Vilniaus dailės akademijos studentų žinių verslumo lygis ir įgūdžių stoka. Ypatingai verslumo gebėjimų trūksta menų srities studentams, kadangi pagrindinė jų orientacija ir saviraiška yra koncentruota į kūrybą, tačiau realiame gyvenime tokie žmonės susiduria su didele problema, kaip savo kūryba įgalinti „nešti naudą“ verslo plotmėje. Nemenka problema yra ir su meno srities dėstytojais. Nacionalinėje Studijų programoje teigiama, jog studijos mažai grindžiamos naujausiomis žiniomis ir tyrimų rezultatais, nes dėstytojai dažnai neturi pramonės ir verslo srityje reikalingos praktinės patirties. Projekto metu planuojama įgyvendinti novatoriškas veiklas sukuriant bendradarbiavimo sistemą tarp meno srities studentų su technologijos srities studentais bei verslo partneriais. Verslumo skatinimo naujoviškumas įgyvendinant projekto veiklas bus tai, jog studentai dalyvaus bendruose mokymuose kartu su dėstytojais.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama ugdyti fizinių, humanitarinių, socialinių, technologinių, meno mokslų – Vilniaus dailės akademijos, Klaipėdos universiteto bei Vilniaus dizaino ir technologijų kolegijos studentų ir dėstytojų studijų sričių verslumo kompetencijas per įvairius skirtingus mokymų metodus, ugdymą komandose, stažuotes, mokymąsi kartu su dėstytojais bei verslo partneriais.

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintos sąlygos verslumo ir kūrybiškumo ugdymo procese dalyvauti studentams su specialiaisiais poreikiais, į ugdymo turinį bus įtrauktos temos, skatinančios lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Mokomoji medžiaga

Socialinio verslo idėjų konkursas