Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Pakartotinis pelenų panaudojimas cementiniame betone

kuriame LT ateiti

Projekto Nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-25-0077

Projekto pavadinimas: „Pakartotinis pelenų panaudojimas cementiniame betone“

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2021-09-01

Projekto pabaiga – 2022-03-31

Skiriamas finansavimas – 2655,26 Eur.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Plėtojant žiedinės ekonomikos koncepciją ir siekiant iki minimumo sumažinti utilizuojamų atliekų kiekį, ypač skatinamas atliekų atnaujinimas ir atnaujintų medžiagų kaip žaliavų antrinis naudojimas įvairiose pramonės šakose. Viena iš krypčių plėtojant šias tendencijas – deginant komunalines atliekas susidarančių dugno pelenų antrinis naudojimas cementinėse medžiagose. Panaudojus pelenus galima sumažinti cemento kiekį betone, tarša aplinkai ir išskiriamą CO2 kiekį į atmosferą. Šiuo metu CO2 emisijos mažinimas cemento gamyboje yra viena iš prioritetinių krypčių Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, vykdant darniosios plėtros strategiją.

Projekto tikslas – ištirti termofikacinės jėgainės, kurioje kaip kuras yra deginamos po rūšiavimo likusios atliekos, dugno pelenų poveikį cementinio betono fizikinėms ir mechaninėms savybėms.

Tyrimo metu bus sprendžiamos dvi problemos: 1) dugno pelenų, gautų iš komunalinių atliekų degimo metu, antrinis panaudojimas gaminant cementinį betoną ir 2) cemento taupymas formavimo mišiniuose, nebloginant galutinio produkto charakteristikų.

Atliekamo tyrimo metu studentas ištirs naudojamų žaliavų ir dugno pelenų fizikines savybes, nustatys dugno pelenų poveikį betono tešlų reologinėms savybėms, nustatys dugno pelenų poveikį betono fizikinėms ir mechaninėms savybėms ir, remiantis tyrimų rezultatais, parinks geriausius dugno pelenų kiekius mišiniuose.

Įgyvendindamas tyrimą studentas įgis naujų kompetencijų ir praktinių žinių mokslinėje, technologinėje ir organizacinėje veikloje, bus ugdomi studento tyriminiai gebėjimai; taip pat tyrimo rezultatais būtų prisidedama prie globalios problemos sprendimo.