Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Studijų kokybės tobulinimas, atnaujinant technologinių studijų programas Termoinžinerija, Mechaninių technologijų inžinerija ir Riedmenų eksploatavimas

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.
Projekto pavadinimas: Studijų kokybės tobulinimas, atnaujinant technologinių studijų programas: ,,Termoinžinerija”, ,,Mechaninių technologijų inžinerija” ir ,,Riedmenų eksploatavimas”.

Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-090.

Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta  2010 m. balandžio 1 d., sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-090

Projekto trukmė – 30 mėnesių (2010 m. balandžio 1 d. – 2012 m. rugsėjo 30 d.)

Projekto išlaidų suma – 839 312,00Lt,
Paramos suma – 839 312,00 Lt.

Projekto tikslas: atnaujinti studijų programas “Termoinžinerija”, “Mechaninių technologijų inžinerija” ir “Riedmenų eksploatavimas”, įvertinat darbo rinkos kaitos tendencijas, pritaikant naujus, inovatyvius mokymo(si) metodus, ir tobulinti dėstytojų kvalifikaciją bei kompetencijas, organizuojant mokymus ir stažuotes.

Projekto uždaviniai: parengti dėstomo dalyko planavimą, organizavimą, rezultatų vertinimą, parinkti šiuolaikinius mokymo(si) modelius, technologijas, strategijas ir metodus, atsižvelgiant į mokymo modulio/dalyko tikslus ir kitus turinio parametrus, perimti studijų teorijų patirtį nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
1. ,,Termoinžinerija” studijų programos atnaujinimas
2. ,,Mechaninių technologijų inžinerijos” studijų programos atnaujinimas
3. ,,Riedmenų eksploatavimo” studijų programos atnaujinimas

Projekto rezultatai: Šio projekto metu patobulintos energetikos, mechanikos inžinerijos ir transporto inžinerijos studijų krypties programos “Termoinžinerija”, “Mechaninių technologijų inžinerija” ir “Riedmenų eksploatavimas”, pritaikyti nauji mokymo(si) metodai, technologijos ir strategijos ir patobulinta dėstytojų kvalifikacija sudarys projekto rezultatus, kurie bus visiškai panaudojami tęsiant projekto veiklas ateityje.
Projekto metu bus ne tik patobulintos minimos studijų programos, integruojančios naujų mokymosi metodų, technologijų ir strategijų pritaikomumą, bet bus sudarytos prielaidos užtikrinti šiuolaikišką specialistų parengimą ir jų konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.

Projekto administravimo grupė:
Projekto vadovė Rūta Buivydienė –  koordinuoja projekto veiklų įgyvendinimą, organizuoja administravimo grupės darbą, užtikrina numatytų rezultatų pasiekimą, bendrauja su įgyvendinančiąja institucija.
Finansininkė Vida Dūdėnaitė – užtikrina tinkamą projekto lėšų apskaitą.
Administratorė Renata Galiauskaitė – organizuoja veiklų įgyvendinimą, tvarko projekto dokumentaciją, organizuoja projekto viešinimą.
Viešųjų pirkimų specialistė Lina Barškėtienė – užtikrina tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimą.