Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokymo rūmų (Olandų g. 16, Vilnius) modernizavimas

kuriame lietuvos ateiti

Projekto pavadinimas: „VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS MOKYMO RŪMŲ (OLANDŲ G. 16, VILNIUS) MODERNIZAVIMAS“

Projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-01-0001
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2015-02-03
Projekto pabaiga – 2018-10-31

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.
Skiriamas finansavimas – 1.899.928,50 Eur.

Projektu buvo siekiama padidinti meno ir technologijos mokslų studijų sričių specialistų, atliepiančių regiono poreikius, rengimo efektyvumą, užbaigiant Olandų g. 16, Vilniuje esančių Kolegijos mokymo rūmų modernizavimą.
Projekto metu Olandų g. 16, Vilniuje esančiuose mokymo rūmuose, kuriuose šiuo metu veikia Kolegijos Technikos ir Dizaino fakultetai, įrengta decentralizuota vėdinimo sistema ir cokolinės dalies išorinė hidroizoliacijos sistema. Įgyvendinus projekto veiklas, pasiekta tokia pastato techninė būklė, kuri užtikrina jame esančių auditorijų, mokomųjų dirbtuvių, laboratorijų bei administarcinių ir bendrojo naudojimo patalpų (koridorių) temperatūrą ir visų pastato patalpų santykinę oro drėgmę, atitinkančias higienos normos HN 42:2009 reikalavimus. Užtikrinus mikroklimato atitiktį higienos normoms, ženkliai pagerėjo studijavimo ir darbo sąlygos, studijų kokybė bei studijų rezultatai mokymo rūmuose studijuojantiems 1500 studentų ir 90 darbuotojų.