Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Kauno kolegijos ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojų kompetencijų plėtojimas

Kauno ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, siekdamos studentams teikti aukštos kokybės studijas, didelį dėmesį skiria dėstytojų kompetencijų plėtojimui. Bendradarbiaujant su ES šalių užsienio mokslo ir studijų institucijomis kolegijų pedagoginiam personalui tampa svarbios užsienio kalbų bei informacinių-komunikacinių technologijų naudojimo kompetencijos. Kita vertus, šiuo metu Europos aukštojo mokslo erdvėje vykstantis Bolonijos procesas skatina dėstytojus pereiti prie į studentą sutelktos mokymosi aplinkos kūrimo, skatina dėstytojų tarptautinį atvirumą bei mobilumą, kas reikalauja nuolat tobulinti dėstytojų kompetencijas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto tikslas – siekti gerinti Kauno ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų studijų kokybę plėtojant dėstytojų kompetencijas užsienio kalbų, informacinių-komunikacinių technologijų bei į studentą sutelkto mokymosi srityse.

Projekto vertė – 364964 Lt.

Šiuo metu Kauno ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos katedrų vedėjai ir dėstytojai išklausė mokymus bendrųjų gebėjimų tobulinimo tematika. Kolegijų katedrų vedėjai bei dėstytojai rugsėjo – lapkričio mėnesiais dalyvavo mokymuose apie informacinių technologijų taikymą, virtualių klasių kūrimą. Iš viso mokymuose dalyvavo 151 dėstytojas: 30 Kauno kolegijos ir 17 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos katedros vedėjų ir 80 Kauno kolegijos ir 24 VTDK dėstytojų. Sausio – balandžio mėnesiais katedrų vedėjai ir dėstytojai tobulino užsienio kalbos žinias – dalyvavo anglų kalbos mokymuose.