Įvykdyti nacionaliniai projektai

#suVIKOpavyko

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas

Projekto nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-011.

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

Projekto pavadinimas: „VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS“.

Paramos sutartis pasirašyta 2011 m. kovo 30 d., sutarties Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-011.

Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2011 m. kovas – 2013 m. kovas).

Projekto išlaidų suma: 1205605 Lt.

Paramos suma: 1122408 Lt.

Projekto tikslas: didinti Kolegijos studijų sistemos efektyvumą. Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie Mokslo ir studijų įstatymo, Nacionalinės studijų programos nuostatų įgyvendinimo, t.y. bus sukurta efektyvi studijų kokybės užtikrinimo sistema Kolegijoje. Vidinės studijų kokybės užtikrinimo vadybos sistemos tobulinimas paremtas ISO standarto reikalavimais, BVM (angl. CAF) ir EKVF (angl. EFQM) tobulumo modelio principais ir ES šalių aukštųjų mokyklų praktikos integracija.

Projekto tikslinė grupė: Kolegijos administracijos darbuotojai, kurie atsakingi už VSKVS įgyvendinimą.

Projekto rezultatai: įgyvendintas projektas užtikrins optimizuotą darbų organizavimą, į rezultatus orientuotą valdymą, padidins administracijos darbuotojų, atsakingų už VSKVS įgyvendinimą, specialiųjų gebėjimų kompetencijas.