Įvykdyti nacionaliniai projektai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – čia susitinka kūryba ir inovacijos!

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokymo rūmų (Olandų g. 16, Vilnius) energetinio ūkio modernizavimas

Projekto Nr.: VP3-3.4-ŪM-03-V-01-111.

2007–2013 m.  Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projekto pavadinimas:  „VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS MOKYMO RŪMŲ (OLANDŲ G. 16, VILNIUS) ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMAS“.

Paramos sutartis pasirašyta  2009 m. balandžio 28 d., sutarties  Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-01-111

Projekto trukmė – 27 mėnesiai (2009 m. balandis – 2011 m. birželis)

Projekto išlaidų suma – 7 374 225,84 Lt
Paramos suma – 7 019 525,58 Lt.
 
Projekto tikslas: sumažinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos fakulteto pastato (esančio Olandų g. 16 Vilnius), energijos sąnaudas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą bei pagerinti pastato energetines charakteristikas.
 
Projekto rezultatai:
Įgyvendinus projektą bus rekonstruota 7560 kv.m. šlaitinio stogo ir 6724,40 kv.m. išorės sienų, pakeista 3341,20 kv. m. langų ir 66.10 kv. m. durų. Projektas padės įgyvendinti minimalius energijos taupymo tikslus, sustabdys atitvarų irimą bei iš esmės pagerins darbo sąlygas. Įgyvendinus projekto veiklas per metus bus sutaupoma 1201 MWh (t.y. šilumos sutaupymai patalpų šildymui sieks apie 42.2%), pagerės žmonių darbo sąlygos ir teikiamų paslaugų kokybė, bus sukurtos sąlygos efektyvesniam įstaigos darbui, sumažės aplinkos tarša.